شاهین عدالت

انتشارات جزوات ‘اخبار حقوقی ‘ ازمون های کانون وکلا ‘ قوانین مصوب مجلس

نمونه پرونده مزاحمت ممانعت از حق427

1287

  83

نام مجتمع قضایی و شعبه: مجتمع شهيد قدوسي شعبه 133

الف: کلاسه پرونده:              133

ب: شاکی : مریم

متهم : حسین

ج: موضوع : ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق

د: گردشکار:

شاکی شکایتی علیه حسین مطرح می کند که ایشان مانع از تصرفات مالکانه ی او می شود وایجاد مزاحمت در این رابطه  می نماید و متشاکی نیز با ارائه قولنامه ای ادعای مالکیت قطعه زمین اختلافی را می نماید تحقیقات از طرفین صورت گرفته وبه وسیله گزارش به سمع دادگاه می رسد و دادگاه چنین دستور صادر می نماید :

بسمه تعالی- پاسگاه محترم کاظم آباد ( ارسال کننده گزارش) با مراجعه به محل وضعیت اراضی مورد اختلاف با ترسیم کروکی صورتجلسه شود در ثانی در خصوص سبق و لحوق تصرفات طرفین از معتمدین محلی حداقل پنج نفر منفرداً تحقیق شود مدارک استنادی طرفین پیوست گردد به مستکی و عنه ابلاغ شود تا ختم تحقیقات از هرگونه نزاعی خودداری نماید گزارش تکمیلاً به همراه طرفین به دادگاه ارسال میشود.

دادرسی شعبه 43 باغداری

از شش نفر گواه تحقیق به عمل می آید که سه نفر به له شاکی و سه نفر له متشاکی شهادت می دهند کروکی از زمین اختلافی تهیه و دستور رفع مزاحمتهابه متشاکی داده میشود.

در پی احیاء دادسراها و ادغم دادگاهها پرونده های شعبه 43 تحت تصدی شعبه 133 قرار میگیرد و شعبه مذکور از پاسگاه مربوطه تقاضا می نماید که در اسرع وقت در خصوص سبق ولحوق تصرفات طرفین تحقیق شود زمین در تصرف چه کسی بوده است و درحال حاضر در تصرف چه کسی است متصرف قبلی و فعلی و مدت تصرفات مشخص شود مستکی عنه جهت اعزام به دادگاه احضار در صورت عدم حضور جلب وبه همراه شاکیه به دادگاه اعزام شود نتیجه حداکثر ظرف ده روز به این دادگاه اعلام شود

دارسی شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد

ولایتی 28/10/83

به  طرفین جهت احضار اخطار می شود و پاسگاه مر بوطه به آدرس مورد نظر مراجعه و هیچ کدام شناسایی نمی شوند.

لذا در وقت مقرر دادگاه تشکیل می شود و باتوجه به اینکه به تبع اخطار هیچ یک از شاکی و متشاکی در دادگاه حاظر نشده و لایحه دفاعیه هم ارسال نکرده اند دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال مبادرت به انشاء رأی می نماید:

 

 

 

بسمه تعالی: رأی دادگاه

در خصوص اعلام شکایت خانم مریم علیه حسن دائر به ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق که با عنایت به تحقیقات معمو له و نظر به اینکه شاکیه جهت ارائه دلیل دعوت و حضور نیافته و لایحه نیز ارسال ننموده و با وصف به اینکه اخطار یه نیز ابلاغ گردیده بلحاظ فقد ادله اثباتی و عدم کفایت دلایل عقیده به قرار منع تعقیب ر ا دارم و قرا ر صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر درمحاکم تجدید نظر استان می باشد.

دادرسی شعبه 133 دادگاه عمومی مشهد- ولایتی

نظر کارآموز:

وقتی دادگاه وارد در ماهیت شده وجرم انتسابی به متهم نمی چسبد باید حکم به برائت صادر می شد0

نویسنده:علی حاجی زاده

منبع:http://farhikhte2.blogfa.com/cat-5.aspx

 

+ نوشته شده در  88/11/17ساعت 1 بعد از ظهر  توسط محمد حسن پور  |